بازگشت از بیمارستان علیرضا گلی پور به زندان بدون درمان

سحبانیوز، علیرضا گلی پور زندانی امنیتی مشکوک به سرطان که در بند هفت زندان اوین تحمل حبس می کند، پس از بیهوشی در هواخوری زندان به بیمارستان طالقانی منتقل شد با اینحال بدون طی دوره درمان و انجام آزمایشات ضروری به زندان بازگردانده شد.

علیرضا گلی پور زندانی امنیتی در بند هفت زندان اوین، سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، در پی تشنج در حیاط زندان در ساعات هواخوری به بیمارستان طالقانی تهران منتقل و بدون رسیدگی های لازم پزشکی در همان روز به زندان اوین بازگردانده شد.

یک منبع نزدیک به علیرضا گلی پور زندانی امنیتی محبوس در سالن ۱۲ بند هفت زندان اوین گفت: “سه شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه، علیرضا گلی پور در پی وخامت حالش و درد شدید از ناحیه سر و سینه، دوبار به بهداری زندان مراجعه کرد اما هیچ رسیدگی صورت نگرفت. وی در ساعات هواخوری، در حیاط زندان دچار تشنج شد و به بهداری زندان و سپس به بیمارستان طالقانی تهران اعزام شد، اما بدون رسیدگی های لازم پزشکی نیمه های شب به زندان اوین بازگردانده می شود”.

به علت عدم امکانات کافی در بیمارستان طالقانی، علیرضا گلی پور می بایست به بیمارستان شهدای تجریش منتقل می شد اما بامداد چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه به زندان اوین بازگردانده شد”.

گفتنی است که در پی بازگشت به زندان اوین، بهداری زندان از پذیرش این زندانی به علت وضعیت نامناسب جسمی خودداری کرد بنابراین با وجود شرایط وخیم، وی به بند ۷ بازگزدانده شده است.

آقای گلی پور هم اکنون در سالن ۱۲ بند ۷ زندان اوین نگداری می شود و تاکنون از مرخصی استعلاجی محروم مانده است.