مشروط کردن دوباره رسیدگی پزشکی به آرش صادقی توسط سپاه

سحبانیوز، طی روزهای گذشته پیگیری های خانواده آرش صادقی زندانی بیمار محبوس در بند ۳۵۰ اوین، جهت اعزام وی به بیمارستان برای درمان با دخالت های سپاه پاسداران بی نتیجه مانده است. سپاه پاسداران شروطی مانند اعزام در معیت نیروهای سپاه، محدود شدن رسیدگی پزشکی به بیمارستان متعلق به این ارگان و عدم داشتن ملاقات را پیش شروط اجازه رسیدگی به این زندانی بیمار تعیین کرده است. با عدم پذیرش این شروط توسط آرش صادقی بی توجهی پزشکی به وضعیت نامناسب او ادامه دارد.

آرش صادقی زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین هم‌چنان در وضعیت وخیم جسمانی به سر می‌برد.

پیگیری های خانواده آقای صادقی در روزهای گذشته برای اعزام این زندانی بیمار به بیمارستان برای چندمین بار با دخالت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران بی نتیجه مانده است.

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران با واسطه دادیاری شروطی برای اعزام آرش صادقی تعیین کرده است. از جمله این شروط همراهی نیروهای این قرارگاه حین انتقال و طی پروسه درمان، منحصر شدن رسیدگی پزشکی به بیمارستان بقیه الله وابسته به این نهاد و نیز عدم داشتن ملاقات در بیمارستان اعلام شده است.

آرش صادقی شروط اعزام که توسط سپاه پاسداران تعیین شده است را نپذیرفت. بنابراین محرومیت او از خدمات پزشکی ادامه خواهد داشت.

پس از مخالفت آرش صادقی با پذیرش شروط قرارگاه ثارالله و تداوم پیگیری های خانواده وی، مسئولین قضایی به نقل از سپاه پاسداران گفتند آرش صادقی بدون پذیرش شروط سپاه صرفا می تواند در داخل زندان درمان شود. این درحالی است که وی از مشکلات عدیده جسمی رنج میبرد و امکانات درمانی زندان برای رسیدگی به وضعیت او ناکافی است.