فائق چیره فعال مدنی، از زندان مهاباد آزاد شد.

سحبانیوز، فائق (فایق) چیره فعال مدنی، پس از پایان محکومیت دو ساله خود، از زندان مهاباد آزاد شد.

روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، فائق چیره فعال مدنی پس از دو سال تحمل حبس، از زندان مهاباد آزاد شد.

نامبرده در تمام دوران محکومیت علیرغم ابتلا بە ناراحتی از ناحیە گوش چپ و تایید این مساله از طرف پزشک زندان از رسیدگی پزشکی کافی، اعزام به مراکز درمانی یا مرخصی استعلاجی محروم مانده بود به طوریکه هم اکنون از ناحیە گوش چپ دچار مشکل برای شنوایی است.

آقای چیره، در تاریخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، از سوی شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی محاکمه شد.

به گفته یکی از نزدیکان این فعال مدنی، یکی از مستندات اتهامات وی شرکت در راهپیمایی مردم مهاباد در حمایت از کوبانی بود.

این شهروند مهابادی روز ۵ اسفند ماه سال گذشتە از سوی مامورین ادارە اطلاعات مهاباد بازداشت و بە زندان ادارە اطلاعات ارومیه منتقل شد و پس از ۵۰ روز و پایان دوره بازجویی با قرار وثیقە ۲۰۰ میلیون تومانی بە طور موقت آزاد شد.

فائق چیره متاهل و دارای دو فرزند است.