برگزاری دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی و تداوم اعتصاب غذای آتنا

سحبانیوز، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد. پیشتر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی را به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرده بود. آتنا دائمی پس از محکومیت خواهرانش در دادگاه به حبس تعلیقی با درخواست «اعلام و ابلاغ برائت آنان» و هم‌چنین «استرداد کفالت ضبط شده» از ۱۹ فروردین ماه تا کنون دست به اعتصاب غذای اعتراضی زده است. خانم دائمی در مدت اعتصاب بیش از ۱۷ کیلوگرم از وزن خود را از دست داده و افت بسیار شدید فشار خون دارد.

روز شنبه ۶ خردادماه ۱۳۹۶، دادگاه تجدید نظر خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) در شعبه ۴۸ تجدیدنظر استان به ریاست قاضی میراحمدی برگزار شد.

آتنا با وضع جسمی بسیار بدی از زندان به دادگاه آورده شد، در حالی که ۱۷ کیلو کاهش وزن و فشار خون ۸ روی ۵ آخرین نتایج پزشکی است که از او ثبت شده.

هر سه خواهر دائمی به همراه وکیل خود در دادگاه حاضر شدند، قاضی رفتار محترمانه ای با متهمان داشت و وعده داد در چند روز آینده صدور حکم می کند.

گزارش شده است خانم آتنا دائمی حاضر به پایان دادن به اعتصاب غذای خود نشده است و اعلام کرده تا زمان ابلاغ حکم برائت به این اعتصاب علیرغم وخامت وضعیت جسمی ادامه خواهد داد.

پیشتر شعبه ۱۱۶۲ مجتمع قضایی قدس تهران، هر یک از خواهران دائمی (آتنا، انسیه و هانیه) را به اتهام توهین به ماموران به سه ماه و یک روز حبس محکوم کرده بود. بر اساس آن حکم، محکومیت انسیه و هانیه دائمی به مدت یک سال تعلیق شده بود.

اتهامات طرح شده علیه این افراد به مراجعه خارج از ضابطه نیروهای سپاه به منزل خانواده دائمی برای بازداشت آتنا مربوط است.