عدم اعزام اسماعیل عبدی به بیمارستان

سحبانیوز، اسماعیل عبدی معلم محبوس در زندان اوین که در سی و سومین روز اعتصاب غذای اعتراضی به سر می برد، علیرغم تاکید پزشکان زندان و موافقت دادستانی و همچنین وعده روز گذشته مسئولین مبنی بر اینکه امروز پنج شنبه او به بیمارستانی در خارج از زندان اعزام خواهد شد و تحت نظر پزشکان متخصص قرار خواهد گرفت از اعزام محروم ماند. هم بندیان آقای عبدی با حضور در دفتر افسر نگهبانی و اقدام به تحصن نسبت به بی توجهی به وضعیت این زندانی معترض شدند.

اسماعیل عبدی زندانی محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در سی و سومین روز اعتصاب غذای اعتراضی، در  وضعیت جسمی نامناسبی به سر می برد.

این فعال صنفی با موافقت دادستانی و پزشکی زندان می بایست جهت انجام آزمایشات و معاینات تخصصی و بستری شدن در بیمارستان به مرکز درمانی خارج از زندان اعزام شود.

روز گذشته به دلیل خودداری آقای عبدی از پوشیدن لباس زندان و استفاده از دستبند و پابند اعزام وی صورت نگرفت با اینحال مسئولین زندان پس از رایزنی های صورت گرفته وعده دادند این معلم زندانی را امروز به مرکز درمانی منتقل کنند. وعده ای که با پایان یافتن ساعت اداری امروز نقض آن مشخص شد.

در پی وخامت حال اسماعیل عبدی، روز مورخ ۱۱ خردادماه ۱۳۹۶، همبندیان وی در بند ۳۵۰ زندان اوین از جمله آرش صادقی و یوسف عمادی در اعتراض به عدم رسیدگی به این زندانی عقیدتی در دفتر افسر نگهبانی تحصن کردند، این اعتراض منتهی به برقراری تماس تلفنی افسر نگهبانی با افسر جانشین و رئیس زندان شد. مسئولان مورد اشاره نهایتا قول اعزام وی را در اسرع وقت دادند بر همین اساس آرش صادقی و یوسف عمادی به طور موقت به تحصن خود پایان دادند.