تبعید ماهر کعبی به بند زندانیان غیرسیاسی

سحبانیوز، ماهر کعبی، زندانی سیاسی عرب ساکن شوش که برای تحمل حبس به زندان مرکزی اردبیل تبعید شده است، از بند هفت زندانیان سیاسی این زندان برخلاف اصل تفکیک جرایم به محل نگهداری زندانیان غیرسیاسی تبعید شده است. اعتراض این زندانی به عدم تفکیک جرایم، نتیجه ای در برنداشته است.

ماهر کعبی، زندانی سیاسی عرب ساکن شوش واقع در استان خوزستان که از سال ۱۳۹۰ محکومیت ده ساله خود را بصورت تبعیدی در زندان مرکزی اردبیل سپری می کند، از بند هفت زندانیان سیاسی این زندان به بند یک این زندان تبعید شده است.

آقای کعبی پس از بازگشت از مرخصی باخبر شد که به بند محل نگهداری زندانیان غیر سیاسی تبعید شده است.

ماهر کعبی، زندانی عرب ساکن شوش یکی از زندانیانی است که در رابطه با اعتراضات و تظاهرات های شهروندان عرب به “تغییر بافت جمعیتی استان خوزستان” در سال ۹۰ بازداشت و به حبس در تبعید محکوم شده است،