الهام رسول باقی خبرنگار و فعال مدنی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب احضار شد.

سحبانیوز،  الهام رسول باقى از سال ٩٣ فعالیت خود را از کانون وکلا شروع کرد و در تجمع های لاستیک دنا ، زندان اوین و کانون صنفعی ملعمان شرکت داشت.
وى در مراسم کشته شدگان ٨٨ و ٧٨ حضور فعال داشته و در بیانه های آزادی زندانیان سیاسی و براى آزادى آنها نقش داشته وهمچنین برای کودکان کار فعالیت مجازی نموده
و در ٢٣ اردبهشیت ٩۵ مقابل لاستیک دنا در تجمعى که برای حمایت از استاد محمدعلى طاهری تشکیل شده بود بازداشت شده و پس از آزادی احضار شدم اوین و وزارت اطلاعات احضار گردیده ولی تفهیم اتهام نمیشود و بار آخر بهمن ماه سال گذشته ( ٩۵ )احضار میشود و در اوین بازپرس حسینی به وى گفته حکم تعلیقى دارد و مدت آن مشخص نگردیده است.
روز  ١٣ خرداد بنابر احضاریه صادر شده ، الهام رسول باقى در تاریخ ١٠ تیر به دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه فراخوانده شده است