حمید بابایی به مرخصی اعزام شد

سحبانیوز، حمید بابایی دانشجوی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، پس از تحمل چهار سال حبس به مرخصی اعزام شد.

چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶،حمید بابایی دانشجوی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، در چهارمین سال حبس خود برای اولین بار به مرخصی اعزام شد.

حمید بابایی، دانشجوی بورسیه دانشگاه لی‌یژ بلژیک، روز ۲۲ مردادماه ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار، بازداشت و در دادگاهی کوتاه به ریاست قاضى صلواتى به اتهام جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.