یازدهمین روز اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

سحبانیوز، سیامک میرزایی در یازدهمین روز اعتصاب غذا در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود تا زمان تخفیف و تعدیل در قرار وثیقه صادره، همچنین تکمیل نواقص پرونده جهت برگزاری دادگاه تجدید نظر، به سر میبرند.

شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، سیامک میرزایی فعال آذری که در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود تا زمان تخفیف و تعدیل در قرار وثیقه صادره، همچنین تکمیل نواقص پرونده جهت برگزاری دادگاه تجدید نظر دست به اعتصاب غذا زده است، اعلام کرده است که تا دستیابی به خواسته هایش دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید.

طی روزهای گذشته در دو مرحله، ریاست زندان اوین، سیامک میرزایی را به دفتر خود فراخوانده و با وعده مساعده از وی خواسته بود که به اعتصاب اعتراضی اش پایان دهد.

“در طی این مدت که آقای میرزایی در اعتصاب غذا به سر میبرند، دچار افت فشار خون و کاهش ورزن شده اند. وزن این زندانی قبل از آغاز اعتصاب غذا ۷۷ کیلوگرم بوده است که در طی این مدت به ۶۷ کیلوگرم کاهش پیدا کرده است .

“در پی کاهش افت فشار خون و کاهش وزن آقای میرزایی، وی درخواست پزشکان مبنی بر تزریق سرم غذا را رد کرده است.”

این فعال ترک که در یازدهمین روز اعتصاب غذا به سر می برد، با محدود کردن تغذیه خود به آب اعتصابش را به پیش می برد و درخواست مسولین مبنی بر استفاده از قند، نمک و سایر مایعات را رد کرده است.”