محرومیت سعید شیرزاد از دیدار با خانواده

سحبانیوز، در حالیکه اعضای خانواده سعید شیرزاد، زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج روز چهارشنبه هفته جاری قصد ملاقات او را داشتند، به آنان اعلام شد این زندانی سیاسی به دستور دادستان محروم از ملاقات شده است. مقامات زندان برای ادعای خود هیچ دلیلی ارایه نکردن و آقای شیرزاد هم پیش تر هیچگونه دستور قضایی از این بابت دریافت نکرده بود.

سعید شیرزاد زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج پس از پایان اعتصاب غذای خود که در اعتراض به وضعیت زندانیان سیاسی این زندان و نحوه برخوردهای غیرقانونی با آنان از جمله برخوردهای نامناسب در زمان دیدار با خانواده ها از سوی مسئولین بود با بدرفتاری دامنه دار بعضی از مسئولان زندان مواجه شده است.

در آخرین مورد در حالیکه هیچگونه دلیل و پرونده قضایی مفتوحی علیه این زندانی سیاسی موجود نیست که بنا بر آن محدودیت هایی چون محرومیت از ملاقات قابل اعمال باشد به خانواده آقای شیرزاد گفته شده این زندانی از ملاقات منع شده است.

در چند ماه گذشته هر وقت خانواده سعید به زندان برای ملاقات می آمدند با بهانه گیری و بدرفتاری مسئولین مواجه می شدند از جمله بازرسی های نامتعارف و در انتظار نگه داشتن های چند ساعته، اما این چهارشنبه مسئله ای متفاوت بود