محکومیت به اعدام با قسامه، پس از ۲۸ سال حبس

سحبانیوز، سه زندانی اهل ارومیه؛ سعید آرمت، جعفر اسماعیلی و عثمان صحرایی با اتهام ارتکاب “قتل” در یک پرونده با برگزاری مراسم قسامه به اعدام محکوم شدند و اکنون ۲۸ سال است که بدون آینده روشنی در زندان ارومیه به سر می برند.

سه زندانی اهل ارومیه؛ سعید آرمت، جعفر اسماعیلی و عثمان صحرایی با اتهام ارتکاب قتل در یک پرونده، ۱۴ تیرماه ۱۳۶۸، بازداشت شدند.

در این پرونده عثمان صحرایی فرزند محمد علی به عنوان متهم ردیف اول، سعید آرمت فرزند کژو به عنوان متهم ردیف دوم و جعفر اسماعیلی فرزند محمد به عنوان ردیف متهم سوم، در پی شکایت اولیای دم در تاریخ ۱۴ تیرماه ۱۳۶۸، بازداشت و بدون ادله کافی صرفا برگزاری مراسم قسامه به اعدام محکوم شدند.

“در زمان محاکمه این سه زندانی، دلایل و مدارک کافی برای اثبات جرم وجود نداشته و به همین دلیل صرفا با ادله بر قسامه حکم اعدام این سه زندانی صادر شد”.

” شاکی پرونده این سه زندانی محکوم به اعدام، افشین جهانگیری فرزند امیرخان که ریاست ایل هرکی ساکن در ارومیه را به عهدا دارد، تاکنون جهت ببخشش و یا اجرای حکم این سه زندانی هیچ اقدامی نکرده است”.

قسامه یکی از ضعیف ترین راههای اثبات قتل و جراحات و صدمات بر اعضاء بدن است که با وجود لوث (عبارت از ظن قاضی به راستگویی مدعی است) قابل اجرا است و آن به صورت ادای سوگند توسط “پنجاه” نفر از بستگان در قتل عمدی و “بیست و پنج” نفر در قتل شبه عمدی است.