بازگشت حمید بابایی برای ادامه حبس به زندان رجایی شهر

سحبانیوز، حمید بابایی پس از پایان اتمام مدت مرخصی و عدم تمدید آن به زندان رجایی شهر کرج بازگشت.

روز شنبه ۱۰ تیر ۱۳۹۶، حمید بابایی زندانی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با پایان مدت مرخصی و عدم تمدید آن به این زندان بازگشت.

گفتنی است که آقای بابایی پیشتر مورخ چهارشنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶، در چهارمین سال حبس خود برای اولین بار به مرخصی اعزام شده بود.

حمید بابایی، دانشجوی بورسیه دانشگاه لی‌یژ بلژیک، روز ۲۲ مردادماه ١٣۹٢، اندکی پس از ورود به ایران برای دیدار خانواده توسط وزارت اطلاعات احضار، بازداشت و در دادگاهی کوتاه به ریاست قاضى صلواتى به اتهام جاسوسى و ارتباط با دول متخاصم به ۶ سال حبس تعزیرى و ۴ سال حبس تعلیقی، محکوم شد، این حکم در شعبه ۵۴ دادگاه تجدید نظر نیز تأیید شد.