پایان اعتصاب غذای سیامک میرزایی در زندان اوین

سحبانیوز، سیامک میرزایی فعال آذری در هجدهمین روز اعتصاب غذای خود، با تکمیل شدن نواقص پرونده و تعیین وقت جلسه تجدیدنظر همانگونه که مطالبه آغازین اعتراض او بود، به اعتصاب غذای خود پایان داد.

شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۶، سیامک میرزایی فعال آذری محبوس در بند هشت زندان اوین، که در اعتراض به کارشکنی‌های مکرر صورت‌ گرفته در روند رسیدگی به پرونده خود تا زمان تخفیف و تعدیل در قرار وثیقه صادره، همچنین تکمیل نواقص پرونده جهت برگزاری دادگاه تجدید نظر دست به اعتصاب غذا زده بود، روزجاری سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶، با تحقق خواسته هایش به اعتصاب غذای خود پایان داد.

سه شنبه ۱۳ تیرماه ۱۳۹۶محمدرضا فقیهی، وکیل سیامک میرزایی از طریق تماس تلفنی مسئولین دادگاه تجدیدنظر مطلع شد که کلیه نواقصات پرونده از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنطر ارجاع شده است و جلسه تجدیدنظر وی، شنبه، ۱۷ تیرماه در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران جهت تنظیم جلسه دادرسی مجدد و بررسی امکان تعدیل در وثیقه صادره، برگزار خواهد شد.