عدم برگزاری دادگاه حبیب ساسانیان

سحبانیوز، حبیب ساسانیان، از متهمان پرونده “گروه گامو” که در بیست و هفتمین روز اعتصاب غذای اعتراضی خود به سر می برد، به بهانه دیدار با دادیار ناظر بر زندان، جهت برگزاری جلسه رسیدگی به اتهامات وی و هم پرونده ای هایش، به دادگاه انقلاب تبریز منتقل شد اما با مخالفت وی از حضور در جلسه، دادگاه این فعالین برگزار نشد.

جلسه رسیدگی به اتهامات حبیب ساسانیان و هم پرونده های وی، بدون اطلاع قبلی به این زندانی، به دلیل مخالفت آقای ساسانیان از حضور در جلسه، برگزار نشد.

اعزام آقای ساسانیان به دادگاه بدون اطلاع وی و با بهانه دیدار با دادیار ناظر بر زندان صورت گرفته بود از اینرو این زندانی حاضر به شرکت در جلسه دادگاه نشد و تاکید کرد تا زمان تحقق خواسته های خود از شرکت در دادگاههای آتی نیز خودداری خواهد کرد.

“در پی ملاقات ریاست زندان با این زندانی سیاسی، بالاجبار و به بهانه دیدار وی با دادیار ناظر بر زندان، به دادگاه منتقل شد. سپس مقابل درب دادگاه انقلاب با دادیار ناظر بر زندان دیدار کرده و با این تفکر که به دفتر وی خواهند رفت، با وی همراه شده است. آقای ساسانیان با دیدن هم پرونده ای هایش، متوجه می شوند که هدف از اعزام وی، برگزای جلسه دادگاه بوده است”.

گفتنی است، ۳۰ تیرماه ۱۳۹۶، جلسه رسیدگی به اتهامات وی به دلیل عدم حضور وکیل و خودداری این زندانی از حضور در دادگاه به دلیل عدم ابلاغ قبلی، برگزار نشد بنابراین برگزاری این جلسه به ۲۶ تیرماه ۱۳۹۶ موکول شد.