پرونده سازی برعلیه آتنا دائمی با شکایت رئیس زندان اوین

سحبانیوز، برای آتنا دائمی، کنشگر مدنی محبوس در زندان اوین که ایام محکومیت چند ساله خود را سپری می کند به دلیل اقدام به اعتصاب غذا با شکایت رئیس بهداری و رئیس زندان اوین تحت عنوان “اخلال در نظم زندان و توهین ماموران” پرونده جدیدی در دادسرای مقدسی مفتوج شده است.

روز دوشنبه مورخ ۴ مردادماه آتنا دائمی، فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین از بند زنان این زندان به شبه ۴ دادسرای اوین نزد بازپرس حسنی منتقل شد.

بازپرس حسنی خانم دائمی را مطلع کرد پرونده ای علیه او با شکایت مسئولین زندان اوین در این شعبه مفتوح شده است. خانم دائمی توسط بازپرس از بابت اتهامات “اخلال در نظم زندان و توهین به ماموران” تفهیم اتهام شد.

عباس خانی، رئیس بهداری زندان اوین در پرونده جدید بعنوان یکی از شکات خانم دائمی معرفی شد.

این مسول بهداری پیش تر به دلیل بازتاب رسانه ای عملکردش در قبال زندانیان عقیدتی و نقض حقوق آنان اظهار ناراحتی کرده بود و تعدادی از زندانیان منجمله خانم دائمی که از وی در نوشته های خود نام برده بودند به انتقام جویی تهدید کرده بود. عباس خانی از پرسنل بدنام زندان اوین روز گذشته نیز در رویه ای مشابه اقدام به پرونده سازی برای مریم نقاش زرگران، دیگر زندانی که در آستانه آزادی بود نمود.

به گفته بازپرس زندان شاکی دیگر خانم دائمی ریاست زندان اوین است.

به گفته بازپرس حسنی، از مصادیق اتهام “اخلال در نظم زندان” برای خانم دائمی، اقدام وی به اعتصاب غذا و تحصن بوده. اقداماتی که خانم دائمی به ناچار در پی مطالبه حقوق قانونی و انسانی خود و در سایه بی توجهی به وضعیت قضایی اش صورت داده است.