انتقال سید جمال سید موسوی در زندان رجایی شهرکرج به مکانی نامعلوم

سحبانیوز، سیدجمال سیدموسوی، زندانی سنی مذهب محکوم به اعدام از روز ۲۵ مردادماه به نقطه نامعلومی منتقل شده است. در مدت سپری شده تنها برای چند ساعت در روز سه شنبه مورخ ۳۱ مردادماه روئیت شده که به خانواده خود اطلاع داده در این مدت در انتظار اجرای حکم اعدام در سلول انفرادی به سر برده است. پس از حضور کوتاه مدت در بند، مجدد این زندانی به بهانه های واهی از سالن خود خارج شده و تا امروز هیچ خبری از سرنوشت او به دست نیامده است.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، سید جمال سید موسوی روز ۲۵ مردادماه بدون اینکه تقاضایی ارائه کرده باشد یا زمینه مشخص پزشکی داشته باشد به بهانه واهی اعزام به بیمارستان به خارج از بند محل نگهداری خود منتقل شد.

در حالی که رئیس زندان مدعی بود این زندانی به دلیل مشکلات تنفسی و آسم به بیمارستان خارج از زندان منتقل شده است خانواده او روز دوشنبه در زندان رجایی شهر کرج در حالی که این زندانی در وضعیت بد جسمی به سر می برد اجازه دیدار کوتاه مدت او را پیدا کردند.