آخرین وضعیت راحله راحمی پور، فعال مدنی

سحبانیوز،  راحله راحمی پور، فعال مدنی که هفته جاری توسط نیروهای وزارت اطلاعات در منزل خود بازداشت شده بود کماکان در بند امنیتی زندان اوین به سر می برد. خانم راحمی پور تحت بازجویی قرار دارد هر چند کماکان توضیحی در مورد دلایل بازداشت و موضوع بازجویی از ایشان ارائه نشده است.

به گزارش سایت حقوق بشر ایران، راحله راحمی پور کماکان در بند امنیتی زندان اوین و تحت بازجویی به سر می برد.

در حال حاضر راحله راحمی پور در بند ۲۰۹ زندان اوین و تحت بازداشت وزارت اطلاعات به سر می برد. در پی مراجعه خانواده ایشان به شعبه ۶ دادسرای اوین به آنان گفته شد در حال حاضر بازجویی ها از ایشان توسط وزارت اطلاعات ادامه دارد. این امیدواری وجود دارد که پس از هفت تا ده روز این تحقیقات به پایان برسد و تغییری در شرایط نگهداری و قرار ایشان صورت بگیرد.

خانم راحمی پور از زمان بازداشت تنها یکبار اجازه تماس کوتاهی با خانواده خود یافته است که در آن از تداوم بازجویی از خود خبر داده بود.

شب ۲۰ شهریورماه سه مامور امنیتی، وارد خانه راحله راحمی پور شدند. ماموران، که گمان میرود از وزارت اطلاعات بودند، خودشان را معرفی نکرده و دلیلی برای بازداشت ارائه نکردند. آنها تنها گفتند که راحله راحمی پور را برای بازجویی میبرند.

بازداشت خانم راحمی پور بدون ارائه حکم بازداشت صورت گرفته است، ماموران امنیتی در زمان مراجعه تنها حکم تفتیش منزل صادره از شعبه ۶ دادسرای اوین را به همراه داشته اند و به خانواده راحمی پور ارائه کردند اما حکمی مبنی بر بازداشت این فعال حقوق بشر به وی ارائه نشد.