انواع اقامت در آلمان برای پناهجویان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایرانانواع اقامت

تمام کسانی که درخواست پناهندگی‌شان در آلمان پذیرفته می‌شود، اجازه اقامت دریافت می‌کنند و متناسب با دلایل پناهندگی، یکی از چهار نوع اجازه اقامت زیر به آنها تعلق می‌گیرد:

حق پناهندگی (Asylberechtigung)

این نوع مجوز اقامت، حق پناهندگی خوانده می‌شود و طبق بند یک ماده ۱۶-آ به کسانی تعلق می‌گیرد که در کشور خود به دلایل مذهبی، سیاسی یا قومی تحت تعقیب یا آزار قرار گرفته باشند. در صورت پذیرش تحت این ماده، پناهجو صاحب اجازه اقامت سه ساله و یک پاسپورت آبی می‌شود و پس از سه سال در صورت داشتن شرایط لازم، می‌تواند برای دریافت اقامت دایم درخواست بدهد. به موجب این نوع اقامت، پناهجو حق کار در آلمان را خواهد داشت و می‌تواند برای الحاق خانواده‌ خود نیز

حق محافظت به عنوان پناهجو (Flüchtlingsschutz)

حق محافظت به عنوان پناهجو نوع دیگری از حق اقامت است که طبق بند یکم ماده ۳۳ قانون پناهندگی آلمان اعطا می‌گردد. این نوع حق اقامت البته تفاوت زیادی با نوع اول (حق پناهندگی) ندارد و پناهجویانی که از آن برخوردار می‌شوند وضعیتی مشابه پناهجویان دارای «حق پناهدگی» خواهند داشت .