دانمارک : جزء افراد قلچماق و لات و لوط هستید، به وزیر امور مهاجرت مراجعه کنید زیرا خانم اینگه استویبرگ براى استخدام به شما نیاز دارد.

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – دانمارک : جزء افراد قلچماق و لات و لوط هستید، به وزیر امور مهاجرت مراجعه کنید زیرا خانم اینگه استویبرگ براى استخدام به شما نیاز دارد.

وزیر مهاجرت به دنبال استخدام ٣ قلچماق مى گردد تا پناهجویانى که با جواب اقامت آنها موافقت نشده است را به زور سوار هواپیما کنند تا به کشورشان بازگردانده شوند.