دستگیری ۳۶۷ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی در ارضروم

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در سه خودرویی که از سوی تیمهای پلیس در ارضروم ترکیه متوقف شدند، ۳۶۷ مهاجر قاچاق افغانستانی و پاکستانی، دستگیر شد.

تیمهای شعبه مبارزه با جرائم برنامه ریزی شده و قاچاق اداره پلیس استان، در حین کنترل جاده ای در مسیر ارضروم – ارزینجان، درساعات شب، یک اتوبوس مسافربری را متوقف کردند.

تیمها پس از تجسس در بخش داخی و بار این اتوبوس، مهاجران قاچاقی از افغانستان و پاکستان را دستگیر کردند.

تیمهای مذکور، در ادامه فعالیتهای تجسس و بازرسی، یک کامیون و یک کامیون دیگر را نیز که در یکی ۱۶۸ و در دیگری نیز ۴۳ مهاجر قاچاق مخفی شده بود، دستگیر کردند.

مهاجران قاچاق با هدف تشخیص هویت، به مدرسه عالی نظامی پلیس در ارضروم منتقل شدند.

این مهاجران قاچاق که از راههای غیر قانونی و از طریق ایران به شهرستان دوغوبیاضیت ترکیه آمده بودند، با پرداخت پول به استانبول منتقل میشدند.