اطلاعات اولیه برای پناهجویان در آلمان

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اطلاعات برای پناهندگان آلمان :

اطلاعات اولیه

اطلاعات اولیه برای #پناهجویان در آلمان: www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Flyer/flyer-erstorientierung-asylsuchende.html?nn=1363214

بروشور اداره فدرال مهاجرت و #پناهندگی «به آلمان خوش آمدید»: http://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Broschueren/willkommen-in-deutschland.html

راهنمای افراد زیر سن #قانونی بدون همراه در آلمان: http://www.b-umf.de/de/publikationen/willkommensbroschuere

راهنمایی برای پناهندگان به ۱۱ زبان : http://www.refugeeguide.de