ترکیه : جمعیت پناهجویان ایرانی ۳۳ هزار نفر است، ۵ هزار نفر (۲۲۵۲ پرونده) واجد شرایط تعیین کشور است.

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران -ترکیه : جمعیت پناهجویان از افغانستان در ترکیه ۱۶۰ هزار نفر است، تنها ۳ هزار نفر آنها (۱۳۶۳ پرونده) واجد شرایط برای تعیین کشوری است.

جمعیت عراقی ها ۱۵۳ هزار نفر است، ۱۶ هزار ۲۵۰ نفر (۷ هزار ۳۷۶ پرونده) واجد شرایط برای تعیین کشوری است. (با جمعیت کمتر از افغانها و سهم تعیین کشوری پنج برابر بیشتر از افغانها)

جمعیت پناهجویان ایرانی ۳۳ هزار نفر است، ۵ هزار نفر (۲۲۵۲ پرونده) واجد شرایط تعیین کشور است.