فرانسه قانون سختگیرانه‌تر پناهندگی تصویب می‌کند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – با توجه به افزایش تعداد پناهجویان، فرانسه می‌خواهد قانون سختیگرانه تری را تصویب کند که برعلاوه دیگر موارد، اخراج سریع‌تر پناهجویان رد شده را ممکن می‌سازد. منتقدین می گویند که این قانون حق پناهندگی را تضعیف می کند.

فرانسه در نظر دارد با تصویب یک قانون سختگیرانه به درخواستی های پناهندگی سریع تر رسیدگی کند و شدیدتر علیه مهاجرت های غیر قانونی عمل کند. حکومت فرانسه تغییرات بحث برانگیز در قانون پناهندگی و مهاجرت را روز چهارشنبه (۲۱ فبروری) در نشست کابینه ارائه کرد. قرار است این تدابیر قانونی، در اخراج سریع پناهجویان رد شده کمک کند. ژرار کولوم، وزیر داخله فرانسه این تغییرات در قانون را با توجه به افزایش درخواست های پناهندگی در فرانسه در سال گذشته توجیه کرده است، اگرچه این درخواستی ها در مجموع در تمام اروپا تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده است.

این قانون جزء مهمی از سیاست مهاجرت امانوئل ماکرون، رئیس جمهور لیبرال سوسیالیست به شمار می رود. او و حکومت فرانسه از یک طرف در بخش «مهاجران اقتصادی» از یک سیاست سختگیرانه حمایت می کنند که در فرانسه این مهاجران از حق حفاظت برخوردار نیستند، و از سوی دیگر، آنها وعده داده اند تا شرایط پناهجویان و پناهندگان را بهبود بخشند.