بازداشت ۸۰ مهاجر قاچاق در ارضروم

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ۸۰ مهاجر قاچاق که از راه  های غیرقانونی وارد کشور شده بودند، در ارضروم بازداشت شدند.

اکیب های مبارزه با جرایم سازمان یافته و قاچاق مدیریت پلیس استان، به دنبال دریافت خبر وجود یک گروه در نزدیکی های مزار شهدای قارص قاپی، در مسیر ارضروم-آغری، در محل حاضر شدند.

در نتیجه بررسی های انجام گرفته ۶۸ تبعه افغانستان و ۱۲ تبعه پاکستان بازداشت شدند.

به این مهاجرین قاچاق که با اتوبوس به مرکز پلیس گورجوقاپی و گول باشی در مرکز شهر منتقل شدند، چای و غذا داده شد.

این مهاجرین که از راه های غیرقانونی از طریق ایران وارد ترکیه شده اند، برای اخراج از کشور به شعبه اعاده  مهاجرین شهرستان آش قلعه منتقل شدند.