بازداشت ۴۸ مهاجر قاچاق در قارص

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در شهرستان ساری قمیش قارص، ۴۸ مهاجر قاچاق که تبعه افغانستان هستند بازداشت شدند.

این مهاجرین پس از انتقال به ارضروم در کنار جاده ای راها شدند.

و این گروه پس از پیمودن ۸ کیلومتر با پای پیاده به روستای شهید امین رسیدند.

اهالی روستا به این افراد یاری کرده و در ساختمان مدرسه به آنها لباس و غذا دادند.

این مهاجرین قاچاق پس از اتمام امور اداری در ژاندارمری از کشور اخراج خواهند شد.