ثبت نام و مراحل پروسه پناهجویان در کمیساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد – ترکیه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ثبت نام پناهجویان در کمیساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد – ترکیه

در گذشته شخص پناهجو بعد از ورود به ترکیه باید به دفتر سازمان ملل در آنکارا و یا شهر وان در شرق ترکیه، مراجعه می کرد و آنها معمولا زمانی بین یک هفته تا دو ماه را تعیین می کردند تا دوباره به سازمان ملل مراجعه کرده و ثبت نام (پیش مصاحبه) شود. اما با توجه به ازدیاد تعداد پناهجویان در ترکیه بعد از سال ۲۰۱۲، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، مرحله ای ثبت نام پناهجویان را به موسسه آسام که یک سازمان ثبت شده محلی در ترکیه است به شکل پروژه های سالانه و قابل تمدید سپرده و به این طریق از ازدحام جمعیت در جلو دفتر سازمان ملل کاسته شد. بعدها بعضی پروسه های دیگری مثل مصاحبه های مالی و بررسی وضعیت مالی پناهندگان را نیز به این موسسه محلی سپرده است.

بعد از ۲۰۱۶ سیستم داده های آسام و دفتر کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل به هم متصل شده است و اطلاعات پناهجویانی که به آسام مراجعه کرده اند در سیستم های سازمان ملل موجود و دیگر نیازی به ثبت نام مجدد نیست. به عبارتی دو مرحله پناهجویی با هم ادغام و یکی شده است. برگه که در روز مراجعه به آسام دریافت می کنید در اصل همان برگه کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در ترکیه می باشد.

آسام یک سازمان اجرایى براى کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد درامور پناهندگان است که از طرف کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پناهجویان را ثبت نام می کند. به جز افراد با تابعیت سوریه و اروپاییان، پناهجویان از تمام ملیت ها از این طریق ثبت نام می شوند.

مراحل ثبت نام در آسام

هنگامى که شما براى ثبت نام نزد کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به آسام مراجعه می کنید، با شما و اعضای خانواده شما مصاحبه ی کوتاهى انجام می شود و از اعضاء عکس گرفته می شود. از شما تقاضا می شود در هنگام مصاحبه مدارک خود را به همراه داشته باشید (اعم از مدارک شناسایى، پاسپورت، مدارک پزشکى، گواهینامه ی رانندگى، و غیره). در طول زمان مصاحبه با زبان خودتان تکلم می کنید و باید توضیح بدهید چه دلایلى باعث شده تا کشورتان را ترک کنید و در صورت بازگشت چه اتفاقى براى شما خواهد افتاد. از شما خواسته خواهد شد که همین توضیحات را در فرمى که به شما داده خواهد شد نیز یادداشت کنید.

پس از پایان مراحل ثبت نام، از شما خواسته خواهد شد که فرمى را امضا کنید که محتواى آن رضایت شما براى به اشتراک گذاشتن بعضى از اطلاعات اولیه ی شما با مقامات (ترکیه) است، این کار باهدف مساعدت انجام می شود. به شما همچنین نامه مراجعه به یکى از استانهاى ترکیه داده خواهد شد. از شما انتظار می رود براى تکمیل ثبت نام به مقامات اداره ی امور مهاجرت شهرى که به آن ارجاع داده شده اید بروید. توجه داشته باشید که کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مدرک ارجاع جداگانه اى به شما نخواهد داد.

بعد از مصاحبه ى ثبت نام کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، پرونده ى شما براى بررسى آسیب شناسى بازنگرى می شود. تنها مواردى که در معرض آسیب هاى بسیار حاد و ریسک های حمایتى هستند امکان دارد به مصاحبه ى تعیین پناهندگى دعوت شوند. ثبت نام  نزد کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به طور خودکار به معناى دادن مصاحبه ى تعیین پناهندگی به شما نخواهد بود.

مراحل مصاحبه های پناهجویان در کمیساریاى عالى پناهندگان سازمان ملل متحد- ترکیه

مصاحبه ى تعیین پناهندگی که توسط کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان انجام می شود شامل دریافت و بررسى اطلاعات متقاضى پناهندگى خواهد بود، و هدف تعیین این مسأ له است که آیا اشخاص، واجد شرایط براى دریافت عنوان پناهندگى می باشند یا خیر. به عبارتی دیگر آیا وضعیت آنها با معیار های مشخص شده در اساسنامه ۱۹۵۰ سازمان ملل، و ماده ى الف عنوان پناهندگی برابری میکند یا خیر.

در ترکیه مصاحبه ى تعیین پناهندگی توسط کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براساس تعهدات (و اختیارات) تعریف شده و به موازات و هماهنگی با روندی که توسط دولت ترکیه مشخص شده، انجام می شود.

چرا مصاحبه می شوم؟

تشخیص وضیعت پناهندگى افرادى که تحت  تعریف “پناهندگى” قرار می گیرند یکى از قسمت هاى اصلى عملکرد حمایتى کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان مى باشد.  کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان براى حمایت و کمک به کارآمد ترین شیوه با کسانى که تحت تعریف پناهندگى قرار می گیرند مصاحبه هاى تعیین پناهندگى را انجام می دهد. این روند، شامل فراهم کردن یک  راه حل دائم براى آنها نیز می شود- منظور، خوگیری/ ادغام با کشور میزبان، فرستادن به کشور دیگر، و یا بازگشت اختیارى به وطن خود می باشد.

تشخیص وضعیت پناهندگى از طریق مصاحبه هاى فردى انجام می شود. این مصاحبه ها با کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان راهی است که پناهجوها می توانند ادعای خود را با جزئیات ثابت کنند، بطور شخصى توضیح دهند که دلایل ترک کشور مبدأ خود چه بوده و ترس آنها در صورت بازگشت چه چیزهایى می باشد. بنابراین همه ى اینها به کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان کمک می کند که درباره ى ادعاى شخص تصمیم گیرى کند. یک افسر ارزیاب نیز مصاحبه را انجام می دهد، او از پناهجو سوالاتى می پرسد تا بتواند شرح دلایلى که باعث ترک کشورش شده را دریافت کند.

مصاحبه ی تعیین پناهندگی به چه صورت انجام می پذیرد؟

مصاحبه ی تعیین پناهندگی به صورت فردى و جداگانه با هر پناهجو، یعنی متقاضى اصلى و تک تک اعضای بزرگسال خانواده و وابسته در یک پرونده، انجام می شود. مصاحبه با کمک یک مترجم به زبانى که توسط پناهجو ترجیح داده شده انجام می شود و از پناهجو پرسیده خواهد شد که آیا مترجم را متوجه می شود یا خیر.

پناهجو می تواند ترجیح زن یا مرد بودن مصاحبه کننده را اعلام کند. جزئیات محتواى مصاحبه، به همراه تمامى سوالاتى که توسط افسر ارزیاب و جواب هایى که توسط پناهجو داده می شود، توسط افسر ارزیاب در کامپیوتر ثبت می شود، همچنین برای ضبط صدا رضایت پناهجو پرسیده خواهد شد.

تمامى محتواى مصاحبه ی تعیین پناهندگى کاملا محرمانه باقى خواهد ماند، و در ابتداى مصاحبه مشاوره های لازم به پناهجو داده خواهد شد. افسر ارزیاب از پناهجو خواهد خواست که به منظور تسهیل امر تصمیم گیرى درباره پرونده همکارى کند و تنها حقایق را بیان کند. همچنین به پناهجو یادآورى می شود که مصاحبه تعیین پناهندگى و روند تصمیم گیرى رایگان می باشد، و در صورت مشاهده هرگونه تخلف و کلاهبردارى گزارش دهد.

در صورتی که درخواست های احتمالی پناهجویان در مورد همراهی توسط نماینده ى حقوقی یا شخص ثالث در مصاحبه در موقع مقرر دریافت شود، کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنها را بررسی خواهد کرد تا در طول مصاحبه ى تعیین پناهندگی با حضور نماینده ى قانونی پناهجو٬ یا شخص ثالثی که عملکرد و نوع مشارکت آنها توسط کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و منطبق با قوانین استاندارد جاری سازمانی باشد مد نظر قرار می گیرد. برای اختیار دادن به این شخص یا نماینده امضای پناهجو نیاز است که کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به این منظور فرمی تهیه کرده است. نماینده صاحب صلاحیت که توسط پناهجو تعیین شده و از طرف کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز به رسمیت شناخته شده است می تواند مدارک، درخواست ها و عرض حال را از طرف پناهجو ارائه کند و کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آنها را مد نظر قرار داده و به عنوان الزامات پیگیری خواهد کرد.

مراحل مصاحبه ی تعیین پناهندگى

اولین گام برای انجام مصاحبه ی تعیین پناهندگی اطمینان از سلامت پناهجو در هنگام مصاحبه است، همچنین دادن مشاوره درباره ی حقوقی که در بالا ذکر شده، وظایفى که پناهجو دارد و روند مصاحبه می باشد. همچنین از پناهجو درخواست می شود که یک سرى اطلاعات اولیه که در فرم ثبت نام نوشته و مربوط به او است را تایید کند و هرگونه مدارک سفر، شناسایى یا مدارک دیگرى که مایل به نشان دادن است را ارائه دهد. افسر ارزیاب از پناهجو به عنوان شخصی که درخواست حمایت بین المللی کرده است، در مورد الزاماتی که پناهجو بر اساس قوانین ملی ترکیه متعهد به انجام آنها می باشد، سوالاتی خواهد پرسید.

پس از ان افسر ارزیاب از پناهجو می خواهد دلایلی که باعث ترک کشورش شده را توضیح دهد. همچنین درباره ى خانواده، سابقه ی تحصیلی و گذشته ى پناهجو سوالاتی پرسیده می شود. علاوه بر این، افسر مربوطه ممکن است درباره اتفاقاتى که در صورت بازگشت براى پناهجو می افتد، و دلایل آنها سوالاتی بپرسد.

معمولا مصاحبه به این صورت پایان می پذیرد که از پناهجو سوالاتی برای شفاف سازی یا تائید اطلاعتی که در طول مصاحبه بیان شده پرسیده می شود. و افسر مربوطه از پناهجو می پرسد که آیا می خواهد که اطلاعات دیگری به آنچه گفته اضافه کند و آیا سوالی برای پرسیدن دارد یا خیر.

ارتباط با کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان

لطفا اطمینان حاصل کنید که کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکای آن اطلاعات تماس تلفنی شما را دارند. شما می توانید براى به روز رسانى اطلاعات تماس خود به سایت (http://results.unhcr.org.tr) مراجعه کنید. در این وب سایت شما می توانید با کلیک بر قسمت به روز رسانی اطلاعات خود را به روز کنید و این امکان را به شما را می دهد که شماره تلفن خود، آدرس و شماره شناسه ی خود را به عنوان یک خارجى به روز رسانى کنید. همچنین به راحتی می توانید به اطلاعاتی که در پرونده شما است، به اضافه ی چگونگی وضعیت اقامت خود در ترکیه، دسترسى داشته باشید.

موسسه های آسام و  اچ آر دی اف معمولا یکی از راه های دسترسی پناهجویان با کمیساریا می باشد. و نیز شماره های تماس های مستقیم نیز وجود دارد که بواسطه آن پناهجویان می توانند گاهی مشورت های لازم را از ان طریق بگیرند.

شما می توانید از طریق شماره تلفن ۴۴۴۴۸۶۸ با خط مشاوره  کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان – آسام تماس بگیرید. این خط از ساعت ۹ صبح تا ۵ بعد از ظهر در روزهای دوشنبه تا پنج شنبه و از ۹ صبح تا ۴ بعدازظهر روزهای جمعه در دسترس خواهد بود. شما می توانید به زبان های عربی، فارسی، ترکی و انگلیسی مشاوره دریافت کنید.

توجه:

تمامى خدماتى که توسط کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و شرکاى آن فراهم می شود رایگان است. شما به هیچ شخصی براى ثبت نام نزد کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مصاحبه ی تعیین پناهندگی و باقی خدمات وجهی پرداخت نمی کنید. اگر از شما خواسته شد که به ازاى هر یک از خدمات مبلغی پرداخت کنید یا مشکوک شدید که در معرض کلاهبردارى قرار گرفته اید، لطفا سریعا به کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اطلاع دهید.

علاوه بر این، لطفا به خاطر داشته باشید که در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر و مشاوره در مورد روند کارهاى کمیساریاى عالى سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، می توانید مستقیما با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و یا شرکای آن تماس بگیرید.