دستگیری ۲۷۷ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی در ترکیه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ۲۲۷ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی که از طرق غیر قانونی از ارضروم و ادیرنه وارد ترکیه شده بودند، دستگیر شدند.

۱۵۴ مهاجر قاچاق تبعه افغانستان و پاکستان که از ارضروم و از طرق غیر قانونی وارد ترکیه میشدند، دستگیر شدند.

تیمهای شعبه مبارزه با قاچاق و جرائم سازماندهی شده اداره پلیس استانی، خبری در خصوص اینکه گروهی در جاده آغری – ارضروم حرکت میکنند، دریافت گردید.

تیمها در بخش سربالایی ننه خاتون، ۱۵۴ مهاجر قاچاق تبعه افغانستان و پاکستان را متوقف کردند. افراد مذکور با اتوبوسها به مراکز پلیس گولباشی و گورجوکاپی منتقل شده و در انجا به انها چای و غذا داده شد.

مهاجران قاچاق که از طریق ایران به شکلی غیر قانونی وارد ترکیه شده اند، پس از انجام امور اداری، برای اخراج از کشور، به شهرستان آشکاله منتقل شدند.

در این میان، ۷۳ مهاجر قاچاق نیز که از طرق غیرقانونی از ادیرنه سعی در خروج از ترکیه را داشتند نیز دستگیر شدند.

سربازان مرزی، و تیمهای فرماندهی ژاندارمری استانی، در شهرستان ایپسالا، کنترلهایی انجام دادند.

طی کنترلهای مذکور، ۷۳ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی که سعی در خروج از ترکیه را داشتند، دستگیر شدند.

مهاجران خارجی، پس از انجام امور اداری، به اداره مهاجرت ادیرنه منتقل شدند.