آلمان : پناهجویان چه مخارجى را بیمه به عهده مى گیرد؟ چه کسانى مى توانند خود را بیمه خصوصى کنند؟

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – شما در مورد بیمه درمانى سوالات زیادى از ما پرسیدید. از جمله اینکه چه مخارجى را بیمه

به عهده مى گیرد؟ چه کسانى مى توانند خود را بیمه خصوصى کنند؟ و بسیارى سوالاتى دیگر. کارشناس برنامه دکتر کودکان آقاى

اشتوله و خانم لودر از جوب سنتر در این برنامه زنده پاسخگوى سوالات شما هستند