تعدادی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شدند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – شنبه ۲۶ / ۱۲/ ۹۶ بار دیگر تعدادی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه، از طرف دادستانی به دادگاه احضار شدند.

بنا به گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، اقایان اسماعیل بخشی، کرامت پام، رحیم بسحاق و رمضان علیپور امروز از طرف دادستانی شوش به دادگاه احضار شدند.

احضا‌ر و فشار بر فعالان و نمایندگان کارگران هفت تپه از طرف دادستانی شوش در حالی صورت می گیرد که کارفرمای شرکت و مسئولین شهری پس از اعتراض و اعتصاب مکرر کارگران تعهد کردند که مطالبات کارگران را بپردازند اما تاکنون و در حالی چند روزی به انتهای سال باقی نمانده است به تعهدات خود را عمل نکرده اند و کارگران با وجود نزدیکی عید همچنان برای گرفتن مطالبات خود معترض هستند.