پناهندگان در سویئس اجازه ندارند تا به کشور مبداشان سفر نمایند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – پناهندگان در سوییس اجازه ندارند تا به کشور مبداشان سفر نمایند!

کمسیون سیاسی شورای ملی از طرح پارلمانی عضو حزب اس فا پی مبنی بر تشدید ممنوعیت سفر پناهندگان به کشور مبدا حمایت می کند. شورای رهبری سوییس همچنین چندی قبل شرایط سخت تری را مطرح کرده بود.

در صورتیکه پناهنده به کشور مبدا سفر نماید، اقامت پناهندگی اش باطل خواهد شد. شورای ملی در ماه مارس قوانین جدید را برای مقابله ی سفر پناهندگان به کشورشان وضع کرده بود.

در آینده نزدیک پناهندگان باید ثابت کنند که آنها قصد این را نداشته اند که خودشان را تحت حفاظت مقامات کشورشان قرار دهند. آنها باید مسولین دولتی سوییس را متقاعد سازند که هنوز در کشورشان مورد تعقیب قرار دارند. اگر نتوانند ثابت کنند، پناهندگی آنها باطل خواهد شد.

امروزه اثبات این موضوع فقط به عهده ی مسولین دولتی می باشد. اگر برای مسولین اثبات شود که شخص پناهنده به صورت داوطلبانه خودش را تحت حفاظت کشورش قرار داده، پناهندگی او لغو می گردد.

https://www.blick.ch/news/politik/kommission-sagt-ja-zu-svp-initiative-fluechtlinge-sollen-nicht-mehr-in-die-heimat-reisen-duerfen-id8244854.html?utm_source=blick_app_ios&utm_medium=social_user&utm_campaign=blick_app_iOS

کمسیون شورای ملی امروز پنجشنبه ۱۲ آوریل ۲۰۱۸ با آرای ۱۵ به ۹ طرح عضو حزب اس فا پی را پذیرفتند.

سال ۲۰۱۷ به تعداد ۲۳۱ پناهنده به دلیل سفر به کشور مبدا شان پناهندگی شان را از دست دادند