قانون دبلین ۳ & ۴

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – این قرارداد  (قانون دبلین۳ ) از ابتدای سال ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شده است.

قرارداد دوبلین ۳ شرایط پذیرش و نحوه رسیدگی به درخواست آندسته از پناه جویان را که درخواست پناهندگیشان را دریک کشور اتحادیه اروپا ارائه داده، اما ویزای یک کشور دیگر را داشته، یا از کشور دیگری عبور کرده یا در کشور دیگری در اتحادیه اروپا قبلا درخواست پناهندگی داده بودند را تعریف، تعیین و مشخص می کند. این قرارداد تعیین می کند که چه کشوری مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را داشته و در چه حالتی یک پناه جو به کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا بازگردانده می شود. یک بانک اطلاعاتی ثبت اثر انگشت متقاضیان پناهندگی بنام “اویروداک” نیز وظیفه دارد تا شناسائی متقاضیان پناهندگی که قبلا در کشور دیگری در اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی داده بوده اند را تسهیل کند.

مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی بر اساس دوبلین ۳ با کدام کشور است؟

در صورتی که متقاضی پناهندگی در یک کشور اتحادیه اروپا )مثلا آلمان( درخواست پناهندگی بدهد، وظیفه اداره در آلمان است که ابتدا کنترل نماید آیا فرد متقاضی پناهندگی قبلا در یک کشور دیگر عضو امور پناهندگی اتحادیه اروپا یا عضو پیمان شنگن درخواست پناهندگی داده بوده است. این کنترل از جمله به یکی از چند روش زیر انجام می گیرد:

-کنترل از طریق “اویورو داک”

-کنترل از طریق “ویز”

-سوال از خود فرد متقاضی پناهندگی در مورد مسیر خروج از کشورش و مسیر ورود او به آلمان.همچنین سوال از او در این مورد که آیا پاس داشته است، ویزا داشته است، قبلا در کشور دیگری بوده است و…

بعضا نیز پیش می آید که وسایل شخصی یا محتوای وسایل یا جیب لباس های او مورد بازرسی قرار گرفته تا مشخص شود آیا عکس، کاغذ خرید یا نوشته ای که نشان از حضور یا عبور پناه جو از کشور دیگری باشد، یافت می شود یا نه.

سیستم جدید، امکان کنترل و تبادل اطلاعات مربوط به هویت و مشخصات دریافت کنندگان ویزای شنگن را بین کشورهای عضو بسیار افزایش داده و به پلیس مرزی این امکان را می دهد تا در کنترل پاس، با گرفتن اثر انگشت نسبت دارنده ی پاس به درست بودن ویزا و اینکه ویزا متعلق به دارنده آن می باشد، اطمینان حاصل کند.

همچنین در صورتی که فردی که ویزای شنگن دریافت کرده در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی دهد، اداره امور پناهندگی در آن کشور از طریق کنترل نام و مشخصات و اثر انگشت آن فرد در این بانک اطلاعاتی مشخص خواهد کرد که آیا او قبلا از طریق یکی از سفارتخانه های کشورهای عضو قرارداد شنگن درخواست ویزای شنگن داده است یا نه، و اگر آری، مشخص می شود که کشور صادر کننده ویزا کدام کشور بوده است.

در امور پناهندگی در اتحادیه اروپا هرگاه مشخص گردد که متقاضی پناهندگی ویزای یک کشور دیگرِ عضو پیمان شنگن را داشته اما )مثلا در آلمان( درخواست پناهندگی داده است، به همان کشور صادر کننده ی ویزا بازگردانده خواهد شد. مهم نیست که آیا این فرد در آن کشور بوده یا نبوده است، مهم کشور صادر کننده ویزا می باشد که مطابق قرارداد دوبلین ۳ ، همان کشور مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی آن فرد را نیز به عهده دارد.

همچنین است اگر فردی حتی ویزای شنگن هم نداشته، اما قبل از ورود به یک کشور عضو شنگن )برای مثال آلمان( از یک کشور امن ثالث دیگر )تمام کشورهای اتحادیه اروپا و عضو پیمان شنگن، کشور امن ثالث تلقی می شوند( عبور کرده است )مرز زمینی( یا توقف داشته است )در ترانزیت فرودگاه(، یا در یک کشور دیگر عضو پیمان شنگن قبلا درخواست پناهندگی داده بوده است، در تمام موارد فوق درخواست پناهندگی تحت عنوان “ناوارد” طبقه بندی شده و ابتدا پرونده و سپس تحت شرایط خاصی خود پناه جو به آن کشور که مسئولیت دارد برگردانده خواهد شد.

در چه شرایطی مطابق قرارداد دوبلین ۳ امکان ماندن در مثلا آلمان ورسیدگی به درخواست پناهندگی وجود دارد؟

۱. دلایل خانوادگی و انسانی

)رعایت مواردی که در پی می آید برای کشوری که پرونده را بررسی می کند الزامی می باشد.(

بسیاری از پناه جویان مایلند به دلایل خانوادگی یا به دلیل بیماری های روحی یا جسمی درخواست پناهندگی خود را در کشوری ارائه دهند که در آنجا افراد خانواده، فامیل یا دوستان قابل اعتمادشان زندگی می کنند. اما اگر قرارداد دوبلین ۳ شرایط پناهندگی در کشورهای اتحادیه اروپا را اینچنین سفت و سخت محدود کرده است، پس در چه شرایطی هنوز این امکان وجود دارد که بتوان درخواست پناهندگی خود در کشور مورد نظر )در اینجا آلمان(را دنبال نمود؟

در حالت های زیر و بر اساس قرارداد دوبلین ۳ می توان به دلایل خانوادگی )تعریف خانواده در ماده ۴ حرف “گ” آورده شده است و شامل خواهر و برادر نمی گردد(، با وجود داشتن ویزای شنگن درخواست پناهندگی را ارائه داد. کشور بررسی کننده موظف است به پرونده رسیدگی کرده و نمی تواند پناه جو را به کشور دیگر بفرستد:

الف) بهم پیوستگی به همسر یا شریک زندگی: در صورتی که رابطه از کشور مبداء شکل گرفته بوده باشد.(بر اساس مواد ۹ اگر همسر یا شریک زندگی در آن کشور اقامت دارد و بر اساس ماده۱۰ اگر همسر یا شریک زندگی در آن کشور درخواست پناهندگی داده و درخواستش هنوز در حال بررسی می باشد.

ب) بهم پیوستگی به فرزند یا فرزندان زیر۱۸ سال: در صورتی که ازدواج نکرده و مجرد باشند. در مورد

کودکان زیر۱۸ سال علاوه بر پدر و مادر، خواهر و برادر نیز حق پیوستگی دارند. به شرطی که این بهم پیوستگی به ضرر کودک نباشد.

پ) موارد خاص انسانی و خانوادگی

(رعایت این حالت برای کشوری که پرونده را بررسی می کند الزامی می باشد.)

در موارد خاص انسانی و خانوادگی مانند حاملگیِ قبل از تولد نوزاد، یا وجود بیماری های حاد روحی و جسمی که مراقبت دیگر اعضاء خانواده در بهبودی فرد نقش تعیین کننده دارد نیز می توان درخواست بهم پیوستگی به خانواده یا فامیل نمود.

۲.مهلت های قانونی:

در صورتی که مهلت های قانونی تعیین شده برای ارجاع پرونده یا بازگرداندن پناه جو به کشور دیگر رعایت نشده یا سپری شده باشد. کشوری که در آنجا درخواست پناهندگی داده شده، موظف به رسیدگی به درخواست پناهندگی می باشد. این مهلت های قانونی عبارتند از:

الف) مهلت سه ماهه پرسش و استعلام: اگر پناه جو در کشوری(مثلا آلمان)، درخواست پناهندگی دهد اما شامل دوبلین ۳ گردد، آلمان موظف است که کتبا و رسما درخواست خود را به کشوری که این پناه جو باید به آنجا بازگردانده شود تسلیم کند. این مهلت از زمانی که پناه جو درخواست پناهندگی خود در آلمان را ارائه داده است

تا زمانی که آلمان نامه را برای آن کشور ارسال می کند سه ماه می باشد. اگر اثر انگشت متقاضی پناهندگی در سیستم “اویروداک” وجود داشته و تائید گردد، این مهلت دو ماه می باشد.

ب) مهلت دو ماهه پاسخ به پرسش و استعلام: کشوری که از آن درخواست شده است نیز موظف است

در حالت عادی ظرف دو ماه کتبا به این درخواست پاسخ دهد.

در حالت فوری و عاجل این مهلت حداقل یک هفته و حداکثر یک ماه می باشد.

پ) مهلت عملی کردن و اجرای بازگردادن به کشوری که مسئولیت دارد: از زمانی که کشور مورد سوال

قرار گرفته شده اعلام موافقت کند نیز آلمان شش ماه مهلت دارد تا بازگرداندن پناه جو به آن کشور را به اجرا بگذارد. اگر پناه جوئی که قرار است بازگردانده شود در زندان باشد، این مهلت حداکثر یک سال

خواهد بود. و اگر پناه جو مخفی شده، برگه ی قانونی اقامتی نداشته یا بطور رسمی از او هیچ آدرس و

اطلاعاتی در مورد محل سکونتش موجود نباشد، این مهلت ۱۸ ماه خواهد بود.

اگر مهلت های ذکر شده در قرارداد دوبلین ۳ رعایت نشده یا سپری شده باشند و در آن مهلت زمانی بازگرداندن پناه جو، یا اخراج او عملی نشده باشد، دیگر، مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی با آلمان خواهد بود.

ت) مهلت شش ماهه لغو مسئولیت: در صورتی که متقاضی پناهندگی با ویزای معتبر از یکی از کشورهای عضو شنگن وارد یکی از کشورهای منطقه شنگن شده (مثلا وارد آلمان شده)، و مهلت اعتبار ویزای او شش ماه است که سپری

شده است، اما هنوز منطقه شنگن را ترک نکرده است، یا حتی اگر متقاضی پناهندگی قبلا از یکی از کشورهای عضو شنگن، اقامت معتبری دریافت کرده (مثلا ایتالیا) که اکنون حداقل دو سال است که از مهلت اعتبار آن گذشته است، در این حالت ها، کشوری که این فرد اکنون در آنجا درخواست پناهندگی

دهد(مثلا آلمان)، مسئولیت رسیدگی به درخواست را به عهده دارد.

در عین حال اگر معلوم شود فردی غیرقانونی وارد یکی از کشورهای منطقه شنگن شده (مثلا آلمان)، اما آلمان بتواند اثبات کند که متقاضی پناهندگی حداقل پنج ماه را غیر مُنقطع در یک کشور دیگر (مثلا ایتالیا) ساکن بوده است، آن کشوری که او در آنجا سکونت داشته(ایتالیا)، مسئولیت رسیدگی به پرونده را به عهده دارد.

ث) مهلت سه ماهه لغو مسئولیت: در صورتی که پناه جوئی (مثلا در آلمان) درخواست پناهندگی دهد اما قبلا در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا بوده یا ویزای یکی از کشور های عضور پیمان شنگن را داشته، یا در یکی از آن کشورها درخواست پناهندگی داده بوده است(مثلا ایتالیا)، اگر خاک آن کشور (در این مثال ایتالیا) را حداقل سه ماه است که ترک کرده است، در این حالت، آلمان مسئولیت رسیدگی به درخواست پناهندگی را به عهده دارد و ایتالیا دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. به این شرط که اگر آلمان از ایتالیا در مورد وضعیت آن فرد سوال کند، ایتالیا بتواند اثبات کند که آن شخص حداقل سه ماه است که خاک ایتالیا را ترک کرده است. و به این شرط که آن شخص، دارای اقامتی هنوز معتبر از ایتالیا نباشد.

–حقوق پناه جوئی که قرار است به کشور دیگر بازگردانده شود

الف) مطلع کردن پناه جو: پناه جو، یا وکیل او باید بطور کتبی در مورد نتیجه استعلام از کشوری که قرار است پناه جو به آنجا بازگردانده شود به زبانی که برای او قابل فهم باشد مطلع گردد.

ب) حق شکایت به دادگاه: در صورت صدور حکم بازگرداندن، پناه جو می تواند از طریق وکیلش شکایت فوری به دادگاه ارائه دهد. تا زمان اعلام حکم دادگاه، بازگرداندن پناه جو به تعویق می افتد.

پ) تامین یا تقبل هزینه وکیل: در صورتی که پناه جو نتواند هزینه های پرداخت هزینه وکیل را به عهده بگیرد، هر کشور عضو پیمان دوبلین بر اساس قوانین همان کشور باید هزینه به استخدام گرفتن یک وکیل از سوی پناه جو را به عهده گرفته یا دسترسی پناه جو به وکیل(تسخیر) را تضمین نماید.

دوبلین ۴ چه تغییری را در سیاست مهاجرت اروپا ایجاد می کند؟

سیاست مهاجرت نکته مهم مورد منازعه در گفتگوهای احزاب آلمانی برای تشکیل یک حکومت جدید است. در همین حال اتحادیه اروپا در مورد طرح قوانین پناهندگی کار می کند که فراتر از قوانین ملی کشورهای عضو کارکرد داشته باشد.

اتحادیه اروپا در مورد قوانین معتبر برای همه کشورهای عضو کار می کند. سوال این است که سیاست مهاجرت به این وسیله بهتر خواهد شد؟

انگلا مرکل صدراعظم آلمان در مبارزات انتخاباتی اش به رای دهندگان وعده کرده بود که وضعیت بحرانی مهاجرت تابستان سال ۲۰۱۵ تکرار نخواهد شد. احتمال دارد که چنین شود، زیرا اتحادیه اروپا می خواهد قوانین پناهندگی کنونی معتبر برای همه کشورهای عضو را تغییر دهد.

اساسی ترین نکته، یعنی قانون دبلین نیز شامل این تغییر در قوانین است. این قانون مشخص می کند که کدام کشور عضو اتحادیه اروپا مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی یک پناهجو است.

در آغاز بحران مهاجرت، زمانی که هنگری به مهاجرینی که در آن کشور رسیده بودند، اجازه ادامه سفر به آلمان را داد، صدراعظم آلمان از امکاناتی که برای کشورهای عضو در قانون تنظیم مهاجرت در نظر گرفته شده بود استفاده

کرد و به مهاجران زیادی اجازه ورود به آلمان را داد. در این قاعده موسوم به «دوبلین ۳» آمده است که یک کشور در یک «وضعیت بشری اضطراری» می تواند کاملاً مسئولیت بررسی تقاضای پناهندگی یک مهاجر را به عهده بگیرد.

اما این یک اقدام استثنایی بود. براساس قانون کلی دبلین، همان کشوری مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی یک مهاجر است که فرد مذکور برای اولین بار در آن کشور عضو اتحادیه اروپا داخل شده است.

این قانون  کارکرد درست نداشته است؛ مثلاً بسیاری از مهاجرین با وجود آن که ابتدا به ایتالیا یا یونان پا گذاشته اند و اصلاَ باید در همین کشورها درخواست پناهندگی می دادند، توانسته اند به کشور مورد علاقه شان به سفر ادامه دهند. در این مورد از «مهاجرت دومی» سخن گفته می شود.

به این ترتیب بسیاری مهاجرین در سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶به کشور های آلمان، اتریش و سوئد آمدند، گرچه باید به لیتوانی یا پرتقال  انتقال داده می شدند. تلاش های موجود تاکنونی برای «انتقال مجدد» بی نتیجه بوده است.

«آزادی رفت و آمد برای متقاضیان پناهندگی محدود می شود»

قرار است با قانون دبلین ۴، خلاهای پیشین قانون دبلین از میان برده شود. کونستانتین هروشکا، از انستیتوت ماکس پلانک در امور حقوق پناهندگی در مونشن توضیح می دهد که یک دولت عضو باید به صورت ثابت مسئول رسیدگی به تقاضای پناهندگی باقی بماند، و قرار نیست که این کشور حتماَ نخستین کشوری باشد که پناهجو وارد آن شده است.

از دید او قانون دوبلین برای هر یک متقاضی پناهندگی تاثیرات مشخصی در پی دارد. او می گوید که قانون دبلین «آزادی رفت و آمد برای متقاضیان پناهندگی» را از میان می برد. به این دلیل آنها در یک کشور دیگر که مسئول پناهندگی شان خوانده نمی شود، فقط تحمل می شوند.

هروشکا می افزاید، این که آیا این قانون برای آلمان نیز اعتبار خواهد داشت که در آن هرانسانی براساس قانون اساسی کشور حق برخورداری از امکانات نیازمندی های اولیه برای زندگی را دارد، باید از نظر حقوقی در چنین مواردی تصمیم گرفته شود.

قانون جدید برای تقسیمات پناهجویان

برعکس سیستم موجود که براساس آن مسئولیت به دولت های مرزی اتحادیه اروپا واگذار می شود، حالا باید با نظرداشت قوت اقتصادی و شمار جمعیت یک کشور، سهمیه برای پذیرش مهاجرین در نظر گرفته می شود.

سیسیلیا ویکشتروم، نماینده سوئد در اتحادیه اروپا در نیمه ماه اکتوبر در این باره گفت: «هدف من این است که واقعاً یک سیستم جدید پناهندگی ایجاد شود که بر مبنای همبستگی استوار باشد.» در این مورد باید همه کشورهای

عضو مسئولیت رسیدگی به متقاضیان پناهندگی را به عهده بگیرند و قانون های روشن هم برای پناهجویان و هم برای کشورهای عضو وجود داشته باشد.

در مرز های بلغارستان و ترکیه

به  طور مثال اگر در یونان شمار زیاد مهاجرین بیایند که از سهمیه ۱۵۰ درصدی فراتر رود، در این صورت باید دولت های دیگر اتحادیه اروپا کمک کنند. سپس باید یک روش برای تقسیمات آنها روی دست گرفته شود. مهاجرین به بلژیک یا لتوانی انتقال خواهند یافت و باید در همان جا هم بمانند.

اما در این مورد باید استثتنا وجود داشته باشد: مهاجرین باید بتوانند به یک «کشور مورد علاقه» شان انتقال یابند، به این دلیل که مثلاً در یک دولت اتحادیه اروپا تحصیل کرده باشند و یا خویشاوندان شان در آنجا زندگی می کنند.

در آغاز اتحادیه اروپا یک قانون واقعی تقسیمات مهاجرین را طرح ریزی کرده بود. اما حالا تصمیم بر آن است که زمانی به این قانون رجوع شود که شمار پناهجویان در یک کشور از سهیمه در نظر گرفته شده بیشتر شود و به ۱۵۰ درصد برسد.

بروکسل هنوز مشاجره می کند

روشن نیست که قانون دبلین ۴ چه زمانی روی کار می شود. کمیسیون اتحادیه اروپا پیش از آن در آغاز بهار سال ۲۰۱۶، یک پیش نویس را ارایه کرد. از آن زمان به بعد در این مورد مشاجره می شود.

گفته شده است که در هفته بعدی قرار است این پیشنهاد در پارلمان اتحادیه اروپا ارایه شود.  شورای اتحادیه اروپا تا پایان سال وعده یک پیشنهاد در این مورد را کرده است.

اما کارشناسان در برلین شک دارند که در بروکسل، مقر اتحادیه اروپا، یک توافق روی همه بخش های قانون وجود داشته باشد. اما با وجود آن ممکن است بخش های دیگر مورد منازعه در قانون پناهندگی نیز به صورت جداگانه مورد تصویب قرار گیرد.

کارشناسان از نکات ضعف دیگر نیز در این قانون هشدار می دهند. مثلاً ممکن است وضعیت در کشورهای حاشیه اتحادیه اروپا مانند یونان کمتر تغییر کند.

نکته : بعضی آژانس ها وکـارگزارها برای اینکه مشـتری هاشون راضی کنند که ویزا یونان یا ایتالیا بگیرن بهشون میگن که برید یونان و بعد برید آلمان مشکلی پیش نمیاد و دبلین برای این کشور ها اجرا نمیشه !

اجرا دبلین و دیپورت به یونان در لینک زیر:

http://www.dw.com/fa-af/%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D9%86%D8%AF/a-37948005

اجرا دبلین و دیپورت به ایتالیا در لینک زیر :

http://www.dw.com/fa-af/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A8%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A8%D9%81%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%AF/a-39758909