دستگیری ۱۸ تبعه پاکستان و الجزایر در ادیرنه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – یگان‌های مرزی مرکز ۵۴ پیاده‌نظام مکانیزه و نیروهای ژاندارمری ترکیه در استان ادیرنه هنگام گشت‌زنی در شهرستان‌ ایپسالا ۱۸ مهاجر غیرقانونی را دستگیر کردند.

آنها اتباع پاکستان و الجزایر بودند و قصد خروج غیرقانونی از ترکیه داشتند. این افراد پس از طی مراحل قانونی در مرکز ژاندارمری، به اداره مهاجرت ادیرنه منتقل شدند.