مظنون شدن اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان به فساد اداری

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان در شهر بریمن مظنون شده که برای افرادی که واجد شرایط پناهندگی نبوده اند، حق پناهندگی داده است. سارنوالی شهر بریمن تحقیقات را علیه رئیس سابق این اداره، دو وکیل مدافع و یک ترجمان آغاز کرده است.

سارنوالی شهر بریمن آلمان گفته که تحقیقات را برای بررسی احتمال رسوایی فساد اداری در اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (بامف) آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ظاهراً رئیس سابق دفتر محلی اداره مهاجرت بریمن، سه وکیل مدافع از شهرهای بریمن و نیدرزاکسن و یک ترجمان، مظنون اند که «گروهی را برای سوء استفاده از مساله درخواست های پناهندگی» تشکیل داده بودند.

کلودیا کوک، سارنوال بریمن تایید کرده که تحقیقات از این افراد آغاز شده است. ظاهراَ اشخاص مظنون از متقاضیان پناهندگی می خواستند که درخواست های شان را به دفتر اداره مهاجرت بریمن ارایه کنند، در حالی که این دفتر رسماً مسئول بررسی این درخواست ها نبوده است. به گزارش رویترز ظاهراً رئیس سابق این دفتر برای اشخاصی که واجد شرایط پناهندگی نبودند، پاسخ مثبت داده است.

کلودیا کوک سارنوال بریمن می گوید: «ما حدس می زنیم که ۱۲۰۰ قضیه وجود داشته است.» گفته می شود این متقاضیان پناهندگی اغلب ایزدی ها بوده اند و برای ارایه درخواست پناهندگی، هدفمندانه از ایالت های مختلف آلمان به بریمن انتقال داده شده بودند.

در مورد امکان رشوه ستانی در دفتر اداره مهاجرت بریمن نیز تحقیقات صورت می گیرد. رسانه ها همچنان گزارش داده اند که ظاهراَ دعوت های شخصی نیز از رئیس سابق این اداره محلی صورت گرفته بود. براساس اظهارات سارنوال بریمن در روزهای چهار و پنجشنبه هشت محل در شهر بریمن به شمول دفترهای دو وکیل مدافع مورد بازرسی قرار گرفته اند. در ابتدا رسانه های (ان آر دی)، رادیو بریمن و (زود دویچه سایتونگ) گزارش تحقیقی مشترکی را در این مورد نشر کردند.