بازداشت ۴۴ مهاجر قاچاق در کرکلارائلی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ۴۴ پناهجو و مهاجر قاچاق که در صدد خروج غیرقانونی از کشور بودند در کرکلارائلی بازداشت شدند.

اکیب های ژاندارمری استان ۴ گروه جداگانه در شهرستان های دمیرکوی، کوفچاز و بابااسکی که در تلاش خروج غیرقانونی از کشو بودند را شناسایی کردند.

در نتیجه عملیات، ۴۴ تبعه عراق، افغانستان، پاکستان و سوریه بازداشت شدند.

این گروه به دنبال اتمام امور اداری در ژاندارمری، به اداره اعاده مهاجرین کرکلارائلی منتقل شدند.

دو مظنون با ادعای دست داشتن در طراحی برنامه قاچاق دستگیر شدند.