رضا ملک، به پنج سال حبس محکوم شده است.

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایرانرضا ملک، زندانی سیاسی زندان اوین، از سوی دادگاه تجدید نظر به پنج سال حبس محکوم شده است.

قاضی مقیسه در دادگاه بدوی او را به اتهامات «تشویش اذهان عمومی، تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری» به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.

رضا ملک پیش از این به مدت ۱۳ سال در حبس به سر برده است.