اطلاعات مفید و مختصر در مورد قوانین پناهنده پذیری دولت سوئد برای پناهجویان در کشور سوئد

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – اطلاعات مفید و مختصر در مورد قوانین پناهنده پذیری دولت سوئد برای پناهجویان در کشور سوئد.

ارائه درخواست پناهندگی شنبه ۲۰ مرداد ۱٣۹۷ – ۱۱ اوت ۲۰۱٨

شما می توانید درخواست پناهندگی خودرا به اداره مهاجرت وپناهجویان ارائه کنید. درصورتی که درخواست پناهندگی خودرابه مراجع دولتی دیگر (ماننداداره اتباع بیگانه، پلیس وغیره) ارائه نمایید ازسوی آن ها به اداره مهاجرت وپناهجویان ارجاع خواهیدشد، درغیراینصورت امکان دارد مشکلات جدی در روند رسیدگی به درخواست پناهندگی شما به وجودآید

در اداره مهاجرت و پناهجویان ابتدا ازشما درمورد مشخصات فردی سوال می شود وسپس عکس واثر انگشت شما گرفته می شود و بدین ترتیب درخواست پناهندگی شما رسماً ثبت می شو

سوال ازجمله درمورد، شخص شما، آخرین محل اقامت در کشورتان،   امکان دارد که ازشما در این مرحله، حدود والدین، پدربزرک ومادربزرگ ومسیرسفرزمینی یا هوایی بشود

پاسخ های شما دریک فرم وارد می شود که بعداً در جلسه مصاحبه مورداستفاده قرارخواهدگرفت. اما این امکان نیز وجود دارد که این پرسشها درطی مصاحبه اصلی طرح شود. دراین مورد وحدت رویه وجودندارد.

 

شما یک گواهی یا مجوز دریافت خواهید کرد. که به منزله مدرک شناسائی شما است وباید آن را همیشه به همراه داشته باشید

درصورتی که شما را به محل سکونت دیگری انتقال دادند. بایستی نشانی جدید خودرا بلافاصله به اداره مهاجرت وپناهجویان إعلام کنید

اعلام نشانی جدید تحت هرشرایطی وظیفه شما است.

درصورتی که به یک وکیل ویا مرکز مشاوره وکالت داده اید. تغییرنشانی خودرا به آنان نیز بلافاصله اطلاع دهید. مهم است که وکیل شما همواره سریعاً باشما تماس بگیرد

بسیارمهم است که بانمایندگی سیاسی کشور خودهیچ گونه تماسی نگیرید حتی اگرادارات دولتی ازشما بخواهند که این کاررا بکنید. متأسفانه ادارات دولتی غالباً ازمتقاضیان پناهندگی می خواهند که گذرنامه جدیدی برای بازگشت به کشور خود تهیه کنند.

اماپناهجویان تازمانی که درمورد پرونده پناهندگی آنان تصمیمی گرفته نشده است، ملزم به انجام این کار نیستند. و درصورتی که از شما خواستند این کاررا انجام بدهید شما با وکیل و ومشاوره خود تماس بگیرید

چه کسی پناهندگی می گیرد؟

اداره مهاجرت وپناهجویان در روند سیاسی به درخواست پناهندگی شما بررسی میکند که آیا در کشورتان مورد تعقیب قرارگرفته اید وآیا درصورت برگشت به کشور خود تحت تعقیب قرارخواهد گرفت

مصادیق تحت تعقیب قرارداشتن عمدتاً عبارتند از آن که جان زندگی ، آزادی ویا سایرحقوق شخصی به لحاظ عقاید سیاسی، نژاد، دین، ملیت، ویا تعلق به یک گروه اجتماعی خاص مورد تعرض قرارگیرد

تعقیب میتواند ازسوی مراجع دولتی انجام شود.

امامورد تعقیب قرارگرفتن ازسوی مراجع غیردولتی نیز درنظرگرفته میشود که می تواند ازسوی یک حزب، یک گروه شورشی، انجمن مذهبی، جامعه روستائی، اعضای خانواده ویا هرشخصی دیگری باشد

درصورتی که به یکی از این اشکال مورد تعقیب قرارداشتید، مسئله تعیین کننده آن است که آیا امکان وجود داشت که در کشورخود مورد حمایت مرجعی دولتی مانند پلیس قرار بگیرید یاخیر

اداره مهاجرت وپناهجویان علاوه برآن بررسی میکند که آیا شما را خطراتی دیگری کشورتان تهدید میکند. این خطرات می تواند ازجمله، خطرات جدی به دلیل بیماری و یا سایر خطرات جدی دیگر برای جان، زندگی ویا آزادی باشد

این سوال نیزمهم است که آیا شما دربخش دیگری ازکشورتان ازگزند تعقیب مصون درامان خواهیدبود یانه. اگرچنین باشد پذیرش درخواست پناهندگی شما امکان پذیرخواهدبود

بسیاری از کشورهای اروپایی توافق کرده ان دکه فقط یک کشوربه درخواست پناهندگی رسیدگی کند ومنظورآن است آن کشوری که ابتدا درآن بوده ایی ویا کشوری دیگر وبرای اینکه مطئمن شوید پرونده شما درکشور مقصد درحال رسیدگی هست باوکیل ومشاوره خود دراین باره صحبت کنید

جلسه استماع (مصاحبه) در اداره امور مهاجرت وپناهجویان

این مصاحبه توسط یکی ازکارکنان اداره مهاجرت وپناهجویان که غالبا روانشناس هستند انجام می شود (وتمامی رفتار و اختلالات رفتاری شما را در حین سوال جواب ثبت میکنند). برمبنای این مصاحبه درمورد پذیرش ویاعدم پذیرش درخواست پناهندگی شما تصمیم گیری می شود.حتی اگر شما دلایلی فراتراز خود را درمراجع دیگر دولتی (مانند پلیس) ویا هنگام ثبت درخواست پناهندگی تشریح کرده باشید نیز این مصاحبه انجام می شود.

اظهارات شما درجلسه مصاحبه در ادار مهاجرت وپناهجویان تعیین کننده است. معمولاًمصاحبه چند روزپس ازارائه درخواست پناهندگی انجام میشود اما ممکن است در مواردی هم مدتی زیادی به طول بی انجامد

اداره مهاجرت وپناهجویان، شما را براساس قانون نحوه رسیدگی به درخواست های پناهندگی کتباً به جلسه مصاحبه دعوت می کند. درصورتی که مطمئن نیستید که مصاحبه درچه تاریخی انجام می شود، ازیکی ازمراکز مشاوره سوال کنید. درصورتی که به دلایلی مانند بیماری قادربه شرکت درجلسه مصاحبه نباشید. بلافاصله اداره مهاجرت وپناهجویان، رابا ارائه گواهی پزشکی مطلع کنید

جلسه مصاحبه مهم ترین فرصت برای ارائه دلایل درخواست پناهندگی شما است . بنابراین حتماً درجلسه تعیین شده حضور بهم برسانید وخودرا برای این مصاحبه به خوبی آماده کنید. سعی کنید قبل ازجلسه مصاحبه، اصلی ترین جزئیات رابه یادآورید ومرورکنید

می توانید دلایل اصلی واطلاعات مربوط به نحوه فرار خودرا قبلاً یادداشت کنید. این امربه شما کمک خواهدکرد، جزئیات رامرورکنید ومتوجه مغایرت های احتمالی شوید. اما یادداشت های شخصیِ خودرا به اداره مهاجرت وپناهجویان ندهید وبه همراه خودبه جلسه مصاحبه نبرید زیرا ممکن است تصور شود که شما داستانی ساخته وپرداخته را تعریف می کنید. خودرا آماده کنید که مورد اتفاقاتی هم سخن بگوئید که برای شما دردآور ویا ناخوش آیند است

درصورتی که خانمی هستی که نمیخواهید با یک مرد درمورد اذیت وآزاری که برشما رفته است، صحبت کنید، به موقع به اداره مهاجرت و پناهجویان اطلاع دهید. برخی ازکارکنانِ زنِ اداره مهاجرت وپناهجویان اطلاع دهید. درجلسه مصاحبه یک مترجم حضور خواهدداشت. امکان همراهی یک فرد مورد اعتمادِ شما درجلسه مصاحبه وجود دارد. درصورتی که مایل هستید ازاین امکان استفاده کنید، هرچه زودتر مراتب را به اطلاع اداره مهاجرت برسانید. اگر فرد مورد اعتماد شما، هم به زبان کشوری که هستید وهم به زبان شما آشنا باشد. بسیار مطلوب خواهد بود اما او نمیتواند دلایل فرارشما رابه جای شما ذکرکند

به موقع وسرساعت درجلسه مصاحبه حضور یابید. درصورتی که مدارکی دال برتحت تعقیب بودن خوددرکشورتان (مانند استفاده اوراق آزادشدن از زندان، مقالات روزنامه) دراختیاردارید، هرچه زودتر ونهایتاً درجلسه مصاحبه به اداره مهاجرت و پناهجویان ارائه دهید. اداره مهاجرت و پناهجویان این مدارک راضمیمه پرونده خواهدکرد

درصورتی که مطمئن هستید دوستان ویاخانواده شما میتوانند مدارکی مهمی را ازکشورتان برای شما بفرستند مراتب را به اداره مهاجرت برسانید. اینگونه اسناد میتوانند برای اظهارات شما مفید باشند. اما مسئله تعیین کننده اظهارات شما درجلسه مصاحبه است. تحت شرایطی مدارک جعلی ارائه نکنید زیرا تقریباً درهمه موارد جعلی بودن مدارک روشن می شود. واحتمال پذیرفته شدن درخواست پناهندگی شما به نحوقابل ملاحظه ای کم می شود

مترجم بایستی تمام اظهارات شمارا به دقت وباتمام جزئیات ترجمه کند. وظیفه مترجم منحصراً ترجمه اظهارات شما وپرسشهای مصاحبه گر است ونبایستی توضیحات اضافه کند ویا اطلاعاتی دیگر بدهد. درصورتی که بنظرتان می آید که مترجم وظیفه خودرا به درستی انجام نمی دهد، مراتب را به اطلاع مصاحبه گر برسانید. چناچه این مسئله منجربه مشکلات اساسی درتفهیم مطلب بشود، درخواست کنید که جلسه مصاحبه با مترجم دیگری ادامه یابد. امابه هرصورت بخواهید که نظر وتردید شما درباره مترجم درصورتجلسه ذکرشود سعی کنید به سوالاتی پاسخ دهید که آن ها را کامًلا فهمیده باشید. درصورتی که سوال را کاملاً درک نکردید، بپرسید. توجه کنید که چیز دیگری غیر از آن چه هنگام ثبت درخواست پناهندگی گفته اید، نگوئید. اظهارات متناقض در مورد جزئیات غیرمهم نیز می تواند باعث شود که اداره مهاجرت صحتِ سایر اظهارات شمارا نیز مورد تردید قراردهد

درطی مصاحبه مسئله مهم آن است که دلایل فرارخودرا باجزئیات وبدون طفره رفتن شرح دهید درپاسخ به سوالات به حاشیه نروید بلکه به پرسش ها پاسخ صریح بدهید، توجه کنید که اظهارات نامشخصی وهمراه باطفره رفتن ممکن است در ترجمه باعث سوتفاهماتی شود

صحبت می شود که می گویند باگفتن این قصه ها اداره مهاجرت درخواست ”قصه هایی“درمیان پناهجویان إز پناهندگی را می پذیرد. به هیچ وجه به چنین قصه های نادرستی توسل نکنید. کارکنان اداره مهاجرت به خوبی از اوضاع داخل کشور شما خبردارند ومعمولاً خیلی سریع می فمهند که داستانی غیرواقعی گفته می شود. دراینصورت حتی ممکن است اظهارات راست و درست شما راهم دیگر باور نکنند

مصاحبه گر اداره مهاجرت، روند مصاحبه واظهارات شمارا درصورتجلسه ای جمع بندی می کند. به این منظور در طول مصاحبه صورتجلسه را روی نوار دیکته می کند که در پایان تایپ می شود. در پایان ازشما خواهند خواست اوراق را امضاء وتأیید کنید که فرصت کافی داشته اید که همه مسائل مهم را اظهارکنید، که مشکل درک مطلب وجود نداشت واین که صورتجلسه برای شما ترجمه شده است

این متن فقط درصورتی امضا کنید که انتقاد برحقی به روند مصاحبه نداشته باشید. اگر ازمترجم راضی نبودید ویا بامتن صورتجلسه موافق نبودید امضانکنید. دراینصورت بلافاصله پس از انجام مصاحبه بامرکز مشاوره و یا وکیل صحبت کنید وتردید خودرا اظهارکنید

تصمیم (حکم) اداره مهاجرت وپناهجویان

این تصمیم به طورکتبی به شما اطلاع داده می شود. بنابراین بایستی به صندوق پستی محل سکونت خود همیشه مراجعه کنید. درصورتی که وکیل داشته باشید اداره مهاجرت یک نسخه ازتصمیم (حکم) رابه وکیل تان ارسال خواهندکرد. بنابراین یقین داشته باشید که وکیل تان همواره امکان تماس باشما راداشته باشد

توجه!

درصورتی که درخواست پناهندگی شما رد شود،حق دارید علیه این تصمیم به یک دادگاه شکایت کنید. اما برای این کارمدت زمان کوتاهی دراختیار شما است وفقط یک هفته وقت دارید اعتراض خودرا به صورت کتبی به دادگاه تسلیم کنید و باید بلافاصله به وکیل ویا مشاوره خود اطلاع دهید

به امید روزگاری که نه ظالمی باشد و نه مظلومی و نه پناهنده ای ونه حق باطل شده ای ، به امید دنیای بدون مرز بدون فقر و بدون جنگ