نامه اتحادیه معلمان انگلیس در لندن به سفارت ایران و اعتراض به دستگیری و حکم محمد حبیبی

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – از طرف:NASUWT: اتحادیه ی معلمان

آقای حمید بادی نژاد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در لندن
با درود
محمد حبیبی را آزاد کنید

اینجانب از طرف اتحادیه ی معلمان (NASUWT) علیه حکم ده سال و نیم حبس محمد حبیبی صادره از طرف قوه ی قضاییه ی جمهوری اسلامی ایران در ۴ آگوست ۲۰۱٨، به شدت اعتراض می کنم. آقای حبیبی از اعضای اصلی کانون صنفی معلمان ایران است. ما همچنین خبردار شدیم که آقای حبیبی در زندان تحت آزار و اذیت جسمی قرار گرفته است.
اتحادیه ی بین المللی معلمان به شدت معتقد است که حبس آقای حبیبی و رفتار با او اشتباه و غیرقابل توجیه است.
اتحادیه ی صنفی معلمان که آقای حبیبی از اعضای کلیدی آن به شمار می رود، عضو شناخته شده و ارزشمند آموزش بین الملل (EI) است.

ما پیش تر به شما نامه نوشته ایم و در خصوص جراحات خطرناک آقای حبیبی در زمانی که در انفرادی زندان اوین به سر می برد ابراز نگرانی کرده بودیم. ما همچنان نگران این رفتارهای مقامات مسئول هستیم. آقای حبیبی هیچ جرمی مرتکب نشده است، او تنها خواهان حق دستیابی به آموزش رایگان و عمومی برای کودکان و جوانان ایرانی و حق برخورداری آزادی تجمع و مذاکره ی جمعی برای معلمان بوده است. این موارد حقوق جهانی هستند که در سازمان بین المللی کار (ILO) که دولت شما مدعی موافقت با آن است ثبت شده اند.

(NASUWT) ضمن محکومیت حبس آقای حبیبی، خواهان آزادی بی قید و شرط وی و تضمین دستیابی او به امکانات درمانی لازم است. من احتراما شما را ملزم می کنم تا انجام وظیفه کنید و در این خصوص مداخله کنید. همچنین منتظر پاسخ شما هستم.

با احترام
کریس کیتس
دبیر کل اتحادیه ی معلمان انگلیس