جلسه دادگاه علیه سی کارمند شرکت امنیتی (سیکوریتی) آغاز می شود

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ آنها متهم هستند که چهار سال پیش در یک کمپ با پناهجویان رفتار وحشیانه و غیر انسانی داشته بودند

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، در شهر زیگن امروز جلسه دادگاه علیه سی کارمند شرکت امنیتی (سیکوریتی) آغاز می شود. آنها متهم هستند که چهار سال پیش در یک کمپ با پناهجویان رفتار وحشیانه و غیر انسانی داشته بودند. به طور مثال آنها را زدند و در یک اتاق زندانی کردند و ازکارهایشان با افتخار فیلم وعکس هم گرفتند.

 

✍️ دیدگاه شما 🙏