وضعیت غیر بهداشتی یک کمپ پناهندگی در اتریش

 

 

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ در یک کنترل که توسط ماموران ایالتی در نیدر استرایش اتریش از یک مهمانخانه که محل اقامت گروهی پناهجو میباشد شاهد وضعیت بسیار بد و غیر بهداشتی آشپزخانه شدند .

 

 

به گزارش خانه پناهجویان ایرانی مقیم ترکیه ، همه جا کثیف و خورده غذا در همه جا پخش بود . حتی موشی در حال خوردن غذا دیده میشد .

یک خانم #ایرانی شکایت میکرد که دو فرزندش غذاهای آنجا را نمیتوانند تحمل کنند
در اطاقها غذا نگهداری میشد که باعث تجمع حشره و موش بود . قرار شد که بردن غذا به اطاقها ممنوع شود .