الهام احمدی، درویش گنابادی به ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شد

  سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ الهام احمدی، از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین، توسط شعبه

{...}

الهام احمدی، درویش گنابادی از حضور در جلسه دادگاه خودداری کرد

  سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران _ الهام احمدی از زنان درویش گنابادی محبوس در زندان قرچک ورامین، جهت رسیدگی

{...}