محکومیت و محرومیت شغلی دانیال استخر، وکیل دادگستری به اتهام توهین به رهبر

سحبانیوز، دانیال استخر، وکیل سرشناس دادگستری در شیراز به اتهام توهین به رهبری به تحمل دو سال زندان و محرومیت

{...}

دانیال استخر با تودیع وثیقه آزاد شد

سحبانیوز، در روزهای گذشته دانیال استخر، وکیل دادگستری در شیراز به اتهام توهین به رهبری بازداشت و راهی زندان این

{...}

بازداشت وکیل دادگستری به اتهام توهین به رهبری

سحبانیوز، دانیال استخر، وکیل دادگستری در شیراز، به اتهام توهین به رهبری بازداشت و راهی زندان این شهر شد. گفته

{...}