حمله گارد به زندانیان زندان رجایی شهر و شعارهای مرگ بر دیکتاتور زندانیان

سحبانیوز، بر اساس گزارشهای رسیده از زندان رجایی شهر کرج؛ ساعت ۱۶.۴۰دقیقه بعدازظهر روز شنبه ۲۴تیر ماه ۹۶؛ رئیس حفاظت

{...}

آغاز اعتصاب غذای خشک رسول حردانی

سحبانیوز، رسول حردانی که به دلیل نوعی بیماری قلبی نیاز به مراقبت‌های ویژه پزشکی در خارج از زندان دارد، در مدت هفده سال حبس

{...}

ادامه کارشکنی، برای آزادی زندانیان سیاسی رسول حردانی و شهرام پور منصوری

سحبانیوز، ماموران زندان هم‌چنان نسبت به آزادی زندانیان سیاسی رسول حردانی و شهرام پورمنصوری کارشکنی کرده و از آزادی آنها

{...}

رسول حردانی، در هفتمین روز از اعتصاب غذای بسر میبرد

رسول حردانی، زندانی امنیتی، هم اکنون هفتمین روز از اعتصاب خود را در زندان رجایی شهر پشت سر می گذارد.

{...}