کاهش حکم حبس زرتشت احمدی راغب به جزای نقدی

سحبانیوز، حکم شش ماه حبس زرتشت احمدی راغب که پیش‌تر از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب شهریار صادرشده بود، طی

{...}

زرتشت احمدی راغب به نه ماه حبس محکوم شد.

سحبانیوز، زرتشت احمدی راغب در مراجعه به شعبه اول دادگاه انقلاب شهریار از صدور حکم نه ماه حبس از سوی

{...}