اقدام به خودکشی یک زندانی در زندان سراوان

سحبانیوز، یک زندانی به علت “فشار ها و نادیده گرفته شدن خواسته هایش” توسط مسئولین زندان، اقدام به خودکشی کرد.

{...}

تبعید عمادالدین ملازهی به قرنطینه زندان

سحبانیوز، عمادالدین ملازهی زندانی سیاسی بلوچ محبوس در زندان سراوان که به تازگی دادگاه تجدیدنظر به نفع او رای دادگاه

{...}