انتقال سهیلا مینایی به انفرادی زندان کرمان

سحبانیوز، سهیلا مینایی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کرمان، برای مدت یک هفته به انفرادی این زندان منتقل شده است.

{...}

پایان اعتصاب غذای لاوین کریمی و سهیلا مینایی در زندان کرمان

سحبانیوز، لاوین کریمی و سهیلا مینایی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان کرمان، به اعتصاب غذای خود پایان دادند. لاوین کریمی،

{...}