شاهزاده رضا پهلوی: هدایت میدانی اعتراضات بر عهده تشکل‌هایی است که در داخل ایران و در بطن اعتراضات حضور دارند

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران ، به نقل از کیهان لندن ،من فراخوان‌های بدون پشتوانه و برنامه‌ را سودمند نمی‌دانم و

{...}