اقدام علیه امنیت کشور، اتهام فرزانه جلالی

سحبانیوز، دستگاه قضایی اتهام فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان، «اقدام علیه امنیت کشور» عنوان کرده و از پذیرش

{...}

بی تکلیفی فرزانه جلالی در اداره اطلاعات کرمانشاه

سحبانیوز، فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان، از روز پنجشنبه ۵ اسفندماه در بازداشتگاه اطلاعات کرمانشاه تحت بازجویی قرار

{...}

بازداشت فرزانه جلالی، فعال مدنی در کرمانشاه

سحبانیوز، روز پنج شنبه پنجم اسفندماه، فرزانه جلالی، فعال مدنی و حقوق زنان در کرمانشاه بازداشت شد. فرزانه جلالی روز

{...}