بازداشت ۳ تن از فعالان عرفان حلقه در تهران

سحبانیوز، مهدی سپهر، شهریار سپهر و علی معماریان سه تن از فعالان عرفان حلقه توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر

{...}

بازداشت دو تن از فعالان عرفان حلقه در اصفهان

سحبانیوز، کوروش آزادی و بهروز نجاتیان، دو تن فعالان عرفان حلقه، طی روزهای گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

{...}

معصومه ضیاء در تهران بازداشت شد

سحبانیوز، معصومه ضیاء هنگام بازگشت از سفر خارج کشور در فرودگاه بازداشت شد. ساعاتی بعد از بازداشت، ماموران امنیتی بهمراه

{...}