خیانت تازه داماد به عروس در هنگام تجاوز، منجر به مرگ او شد

سحبانیوز، تازه عروس محکوم به قصاص که چند ماه بعد از زندگی مشترک مرتکب قتل شوهرش شده بود با پرداخت

{...}

بخشش یه اعدامی پای چوبه دار

سحبانیور، زندانی عبدالزهرا  ا، محکوم به قصاص که از سال ۸۲ در زندان ماهشهر تحمل کیفر می کرد پای چوبه

{...}