دستگیری ۲۷۷ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی در ترکیه

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – ۲۲۷ مهاجر قاچاق افغانی و پاکستانی که از طرق غیر قانونی از ارضروم و

{...}

بازداشت ۳۵۴ مهاجر قاچاق در طول دو روز در ارضروم

سحبانیوز سایت حقوق بشر ایران – در طول دو روز اخیر ۳۵۴ مهاجر قاچاق که از راه های غیرقانونی وارد

{...}